Skip til hoved indholdet
  Hjem Fakta og information Principper

Principper

Her kan du læse om de forskellige principper på Aarupskolen

Aarupskolens principper

Aarupskolen har fokus på god fysisk, psykisk, faglig og social trivsel.

 

Skolen:

 • På Aarupskolen bliver alle elever set, anerkendt og værdsat som de unikke personer de er.

 • Trivsel gennem sociale relationer.

 • Fokus fra ansatte på enkelt elevers samvær/fællesskab og trivsel.

 • Inklusionsteam inddrages efter behov.

 • Klasseregler for samarbejde og socialt samvær.

 • Regler for samvær og gensidige forventninger til socialt fællesskab.

 

Forældre:

 

 • Forældrene inddrages i indsatsen for trivsel.

 • Klasserepræsentanter i forældregruppen afvikler sociale arrangementer.

 • Forældre tilskyndes til øjeblikkelig lærer/pædagog kontakt ved børns mistrivsel.

 

Elever:

 

 • Et velfungerende elevråd.

 • Være med til at skabe fællesskaber, hvor alle føler sig velkomne og deltager i det faglige og sociale fællesskab.

Aarupskolen arbejder aktivt for at forebygge mobning – alle skal have en skoledag i trygge rammer.

Skolen:

 • Mobning accepteres ikke i skolen, heller ikke på vej til og fra skole.

 • Eleverne støttes i at opbygge kompetencer til at forebygge og modarbejde mobningsadfærd.

 • Skoledagen skaber rammer for anerkendende og ægte relationer.

 • Alle på Aarupskolen handler ansvarligt i fællesskabet.

 • Der reageres på evt. sårende eller nedværdigende bemærkninger.

 • Inklusionsteamet inddrages efter behov.

 • Personalet er opmærksomme på at være gode rollemodeller.

 

Forældre:

 

 • Forældrene inddrages ved konstatering af mobning.

 • Opfordres til at støtte i ”nej-til-mobning”.

 • Forældre går i dialog med skolen og andre forældre ved mobbende adfærd - både fra egne og andre børn såvel som voksne!

 • Forældre bakker op om arrangementer i og omkring skolen.

 

Elever:

 • Tag afstand og bed om hjælp hvis man oplever mobning.

Orientering til hjemmene bygger på en løbende kontakt omkring den enkelte elevs udbytte af skolegangen/den enkelte elevs læring og trivsel.

Skolen:

 • I hver klasse afholdes der mindst 3 direkte årlige forældrekontakter f.eks. 1 forældremøde og 2 forældresamtaler.

 • Orientering til hjemmet sker via AULA og meddelelsesbogen, der opdateres efter behov og minimum 2 gange hvert skoleår.

Forældre:

 • Holder sig orienteret via AULA og meddelelsesbogen.

 • Forældre kan sende ønsker til personalet vedrørende emner, der ønskes drøftet ifm samtalerne.
 • Kvitterer for henvendelse/orientering så dialog kan opretholdes.

 • Tager kontakt til relevant personale/ledelse, hvis der er tvivl om udbytte af skolegangen
 • Deltager i de direkte årlige forældremøder/-samtaler.
 • Respekterer klassernes interne aftaler omkring kommunikation.

Elever:

 • Involvere/orientere deres forældre om skolegangen.

 • Aktive i forbindelse med elevsamtaler.

 • Laver sine lektier.

 

Opdateret 22. maj 2023

Skolens elever skal i alle tilfælde rette sig efter personalets anvisninger.


Skolen:

 • Ordensregler baseres på pli, fornuft, gensidig respekt og almindelg ordentlighed.

 • På vej til/fra skole overholdes færdselsreglerne.

 • Elever har tilstedeværelsespligt på skolens områder fra skole start til –slut.

 • Skolens udeområder er differentieret ift. børnenes alder og områdernes aktiviteter.

 • Skolens materiel behandles med respekt.

 • Fritagelse fra undervisningen kan udelukkende ske ved skriftlig henvendelse.

Forældre:

 • Sørger for at deres børn kender færdselsreglerne (og understøtter gerne med lygter /reflekser mv.)

 • Følger selv færdselsreglerne på og omkring skolens område (gerne ekstra forsigtigt omkring skole start og –slut).

 • Respekterer skolepatruljen.

 • Understøtter at skolens materiale behandles med respekt (bogindbinding, transport af IT udstyr mv.)

 

Elever:

 • Give din mening til kende når ordensreglerne servicetjekkes ved skoleårets start.

 • Overholde ordensreglerne.

 • Bruge elevrådet til at få eventuelle ændringer gennemført.

Der oplyses og informeres omkring rusmidler i den almindelige undervisning.


Skolen:

 • Afholder hvert år et særligt arrangement for 7. årgang for både forældre og elever.

 • Har en ryge-, alkohol- og rusmiddelpolitik.

 • Informerer direkte til forældre og SSP i tilfælde hvor det vurderes nødvendigt.

 • Politianmelder al handel/transport/besiddelse af ”hårde” rusmidler på skolens område.

 

Forældre:

 • Er ansvarsbevidste og guidende omkring omgangen af rusmidler til deres børn.

 • Tilskyndes til at tage kraftig afstand fra ”hårde” rusmidler.

 • Respekterer skolens ryge-, alkohol og rusmiddel politik når de er på skolens område.

 • Tilskyndes til at informere/politianmelde i tilfælde af viden om ”hårde” rusmidler på skolens område.

 

Elever:

 • Være obs på kammerater på vej ud i uføre.

 • Hvis du ser noget – så gør noget!

 

Opdateret 9. november 2022

Mobiltelefoner/tablets er slukket i timerne og ligger i skoletasken/på reol.

 

Skolen:

 • Mobil/tablet kan bruges i timerne når læreren/pædagogen giver lov.

 • Smartwatch må udelukkende benyttes som ur.
 • Årgangsteamet laver egne regler for mobil/tables.

 • Klassens regler omfatter også frikvartererne.

 • Brud på regler medfører at telefon/tablet inddrages (udleveres ved skoledagens afslutning)

 

Forældre:

 • Holder sig informeret og bakker op om klassens regler.

 • Informeres ved alle hændelser om inddragelse af mobilen.

 • Opfordres til at diskutere ”god” mobil/tablet etik og skik med deres børn.

 • Udviser et godt eksempel mht. mobiler.

 

Elever:

 • Efterleve klassereglerne på området.

 • Være obs på god mobiletik

 

Opdateret marts 2023.

Aarupskolen er en digital skole, hvor der arbejdes på god online opførsel, digital forståelse og digital social trivsel.

Skolen:

 • Underviser i digitale retningsliner og love.

 • Har en politik om digital adgang.

 • Kommunikerer klart omkring digital etisk overtrædelse, set fra skolens side.

 • Opfatter bl.a. digital etik til at omfatte billeder, kommunikation, online in-/eksklusion, video distribution/fremvisning.

Forældre:

 • Snakker med deres børn omkring opførsel på digitale platforme (app’s, i online spil, sociale netværk mv.)

 • Udviser selv god digital etik på platforme hvor deres børn har tilgang.

 • Tilskyndes kraftigt til at informere (større) børn om gældede love og regler inden for digital distribution.

 • Tilskyndes til at håndtere (mindre) børns adgang til visse digitale områder (videoer, billeder, app’s, spil).

 

Elever:

 • Efterleve klassens og skolens regler på området.

Undervisningen tilpasses så det udfordrer alle elever individuelt – både fagligt og socialt.

 

Skolen:

 • Undervisningen differentieres fagligt og socialt så alle har mulighed for at lære mest muligt.

 • Lærerne differentierer undervisningen så hver elev udfordres optimalt inden for fællesskabets muligheder.

 

Forældre:

 • Tager kontakt/dialog til relevante personale hvis differentieret undervisning giver anledning til spørgsmål.

 • Støtter op om barnet og undervisningen.

 

Elever:

 • Engagerer sig i undervisningen.

 • Søge indflydelse på undervisningens indhold og planlægning.

 • Arbejde målrettet på at blive dygtigere.

 

Opdateret 27. oktober 2021

Understøttende undervisning skal bidrage til at løfte såvel den faglige som den sociale læring samt trivslen på skolen.

 

Skolen:

 • Understøttende undervisning giver elever mulighed for at lære på anderledes måder.

 • Understøttende undervisning gør det muligt at skabe forløb, der tager afsæt i elevernes niveau.

 • Understøttende undervisning er et sammenhængende supplement til den fagopdelte undervisning.

 

Forældre:

 • Orienterer sig i områder, eleverne modtager understøttende undervisning i.

 

Elever:

 • Søge indflydelse på indholdet af undervisningen.

 • Bidrage med forslag.

 

Opdateret 9. oktober 2023

 

Bevægelse i undervisningen tilrettelægges som en integreret del i alle skolens fag.

 

Skolen:

 • Skaber variation i hverdagens læring gennem bevægelse i undervisningen.

 • Understøtter den faglige og sociale læring gennem bevægelse i undervisningen.

 • Tilgodeser forskellige læringsstile/læringsstrategier ved at fremme læring gennem kroppen.

 

Forældre:

 • Støtter op om elevernes muligheder for bevægelse gennem passende tøj- og skovalg.

 • Tilskynder elevernes deltagelse i idræt og bevægelsesrelaterede arrangementer i skoleregi.

 

Elever:

 • Opfordre lærerne til at inddrage bevægelse i undervisningen.

 • Tage ansvar og byder aktivt ind med forslag f.eks. i forbindelse med brain breaks/bevægelsesaktiviteter og frikvartersaktiviteter

 • Deltage seriøst i aktiviteterne.

 

Opdateret 9. oktober 2023

Forældre er velkommen på Aarupskolen i forbindelse med aflevering og afhentning samt i timerne efter forudgående aftale med lærerne.

 

Skolen:

 • Forældre er velkomne til at følge deres barn ind til skolen.

 • Forældre er (efter aftale med lærerne) velkommen til at overvære undervisningen.

 • Forældre er velkommen til at hente deres børn inde på skolen efter endt skoledag.

 

Forældre:

 • Tilskyndes til at udvise passende adfærd over for både børn og voksne under ophold på skolens område.

 • Accepterer hvis undervisningsdeltagelse ikke kan forekomme (mod forklaring naturligvis).

 • Forældrene tilskyndes til ikke at være synlige fra klasseværelset i undervisningstiden.

 • Forlader skolens område når der ringes ind til time.

 

Opdateret 22. marts 2022

Klassens forældrerepræsentanter arbejder for at styrke sammenholdet mellem forældrene samt være klassens bindeled til skolen.

 

Skolen:

 • Ved skoleårets begyndelse vælges minimum 2 forældrerepræsentanter i hver klasse.

Forældre:

 • Tilskyndes at deltage i klassearrangementer arrangeret af forældrerepræsentanterne.

 • Tilskyndes til at melde sig som  forældrerepræsentant.

 • Støtter op om at få valgt de 2 repræsentanter inden 1. oktober i hvert skoleår.

 

Opdateret august 2023

Elevopsparinger bruges i skolesammenhæng for den pågældende klasse.

 

Skolen:

 • Der kan etableres en opsparingsordning/klassekasse på max 150 kr. pr. elev pr. år.

 • Der må godt indtjenes penge ved arbejde eller ved klassearrangementer.

 

Forældre:

 • Pengene administreres af en forældrerepræsentant.

 • Brug af klassekassens midler sker i samråd med forældrerepræsentanterne.

 • Tilskyndes til at håndtere midlerne gennem demokratisk flertal ved uenighed.

 

Elever:

 • Tilskyndes til at deltage aktivt i forbindelse med klassens eventuelle indtjening af midler.

 

Opdateret august 2023

Alle ekskursioner/lejrskoler skal have et fagligt og socialt indhold.

 

Skolen:

 • Der afholdes lejrskoler for 4./5. og 8./9. årgang.

 • Ekskursioner tilstræbes i skoleår uden lejrskoler.

 • ELEVOPSPARINGSORDNINGER kan, efter aftale, anvendes som tilskud til lejrskoler i henhold til Assens Kommunes regler for lejrskoler.

         Citat fra kommunens regler for lejrskoler:

         "Forældrenes opsparing eller øvrige optjente penge må kun bruges på yderligere aktiviteter i elevernes frihed uden for undervisningen, fx. en teatertur om aftenen.

 

Forældre:

 

 • Brug af opsparede midler aftales mellem forældrerepræsentanterne og klasselærerne
 • Omtaler lejrskoler/ekskursioner positivt.

 • Støtter op om aktiviteterne.

 • Øver ”lejrskole” så eleverne er parate til at sove væk fra hjemmet.

 • Informerer klasselæreren hvis der er specielle tiltag/hensyn mht. deres barn forud for ekskursion/lejrskole.

 

Elever:

 • Bidrage med forslag til fagligt og socialt indhold.

 

Opdateret 24. maj 2022

Skolen:

 

 • Tilrettelægger elevernes arbejde således, at 0. - 6. årgang så vidt muligt når skolearbejdet inden for skoletiden. Undtaget er dog daglig træning af varierende omfang - eksempelvis tabeltræning og læsning - som er aftalt mellem skole og hjem.
 • På 7. til 9. årgang tilrettelægger vi elevernes arbejde således, at det antager et omfang, der ikke altid kan nås på skolen.

·

Forældre:

 • Holder sig orienteret og involverer sig i elevernes lektier.

 • Sørger for at lektierne bliver lavet.

 • Træner dagligt med de yngste elever.

 

Elever:

 • Får noteret og orienteret sig om hvad der er for til næste dag/næste uge.

 • Sørger for at søge hjælp til lektierne i god tid.

 • Laver deres lektier.

 

Opdateret 9. oktober 2023

Det tilstræbes at alle lektioner dækkes af kompetente vikarer.

 

Skolen:

 • Elever i 0.- 5. klasse vikardækkes i alle lektioner.

 • Vikartimerne dækkes af de af skolens lærere, der har skemalagte vikartimer, inden eksterne vikarer tilkaldes.
 • Det tilstræbes at alle lektioner gennemføres.

 • Ved manglende vikardækning igangsættes klassen af skolens pædagogiske personale.

 • Ved længere sygdom tilstræbes det at samme vikar har klasserne.

 

Forældre:

 • Tilskyndes til at deres børn til arbejder positivt sammen med vikarer.

 • Informeres om længerevarende vikar perioder.

 • Forældre yder ekstra opmærksomhed/støtte til fag hvori deres børn har vikarer.

 

Elever:

 • Retter sig efter vikarens anvisninger.

 

Opdateret 22. maj 2023

Det tilstræbes at fagene læses af lærer med linjefag/linjefagslignende kompetencer i det pågældende fag.

 

Skemalægning planlægges desuden ift. optimering af indlæring og pædagogik.

 

Skolen:

 • Det tilstræbes at 1. og 2. årgang har dansk hver dag.

 • Aarupskolen tilstræber modulopdeling af lektionerne.

 • Det tilstræbes, at klasselæreren har timer i klassen hver dag.

 • Det tilstræbes, at en klasse ikke har samme lærer en hel dag.   
 • Det tilstræbes, at planlægge med en længere pause midt på dagen.

 

Forældre:

 • Retter henvendelse til skolen hvis der observeres mistrivsel i fag med uhensigtsmæssig skemalægning.

 

Opdateret 31. august - 2022

Skolebestyrelsen deltager i og udtaler sig i forbindelse med alle fastansættelser.

 

Skolen:

 • Tillidsmand deltager i alle fastansættelser af lærere og pædagoger.

 

Opdateret 16. september 2021

Meddelelsesbogen skal sikre en løbende dialog mellem elev, forældre og skole om elevens faglige og alsidige udvikling.


Skolen:

 • Meddelelsesbogen anvendes for hver elev minimum to gange årligt.

 • Meddelelsesbogen danner udgangspunkt for den løbende dialog om elevens udvikling mellem elever, lærere og forældre.

 • Fagene dansk og matematik, samt elevens alsidig udvikling skal indgå i meddelelsesbogen.

 • Arbejdet med Meddelelsesbogen foregår digitalt.

 • Meddelelsesbogen i udskolingen skal fremme en god dialog om elevens overvejelser i forhold til den fremadrettede uddannelse.

 • Meddelelsesbogen skal ses i forlængelse af den øvrige kommunikation mellem skole og hjem herunder bruges Aula stadigvæk som de t primære
  kommunikationsværktøj.

 

Forældre:

 • Forpligter sig på, at holde sig orienteret i meddelelsesbogen.

 

Elever:

 • Elever fra fra 4. til 9. klasse skal læse, samt løbende holde sig orienteret i meddelelsesbogen.

 

Aarupskolen benytter meddelelsesbogen i Meebook, som også kan tilgås gennem Aula.

Aarupskolen
Møllebakken 31
5560 Aarup

Telefon: 64 74 79 00
aarupskolen@assens.dk

Nyttige links